Utsläpp av farligt ämne Verkstadsgatan Sjöbo

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till ett utsläpp där en uppringare ser svart sörja i en bäck. Räddningstjänsten lägger ut länsor och miljöinspektörer samt kommunens gata/park kopplas in i ärendet. Vattenverket i Vomb kontaktas och en inspektör från verket kommer till platsen. Källan till utsläppet hittas och det visar sig vara ett bindemedel/primer som runnit ut vid uppställningsplatsen och vidare ut i dagvattensystemet. En slamsugningsbil rekvireras som tar upp det kontaminerade vattnet och under kommande dagar så ska dagvattenledningarna kontrolleras och eventuellt saneras. Miljöenheten i Sjöbo övertar ärendet.