Brandskyddskontroll och sotningstjänster

Sotningen regleras sedan 2004 i Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2004-2). Övergripande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I Sydöstra Skåne har de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad gått samman i kommunalförbundet SÖRF, som förutom räddningstjänsten via upphandlade entreprenörer också är lokalt ansvarig för sotningen. LSO lägger allt ansvar för brandskydd på ägaren av fastigheter och anläggningar och det betyder alltså att även en fastighetsägare som privatperson är skyldig att förhindra att brand kan uppstå.
Det innebär i sin tur att sotning inte bara är en form av service – oavsett vem som utför den – utan även är en tvingande myndighetsutövning reglerad i lag i avsikt att så långt som möjligt förhindra eldsvådor och därmed förlust av liv och egendom.

 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommun.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningsverksamheten i två moment; brandskyddskontroll samt sotning och rengöring.

  • Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.
  • Vid brandskyddskontrollen säkerställer vi den tekniska statusen på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen (gäller inte imkanaler i bostäder).

Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. Av de 3 000 husbränder som inträffar varje år i Sverige kan ungefär 1300 bränder härledas till eldstaden, enligt uppgifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Brandskyddskontroll utförs av räddningstjänstförbundets egen personal.

Kontakt och rådgivning

Frågor om brandskyddskontroll, besvaras av Räddningstjänstförbundets avdelning för brandskyddskontroll tfn 010-110 26 00, sotning@sorf.se.

 

Sotning utförs av Räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB (Från och med 2017-10-01).

Kontakt och rådgivning

Frågor om sotning och rengöring, besvaras av Sotningsväsendet i Lund AB

tfn 046-20 90 94, info@sotarnailund.se

 

DOKUMENT

Information sotning

Information brandskyddskontroll

Möjligheten för den enskilde att ta över ansvaret för sotning

Ansökan om att låta annan utföra rengöring

Ansökan om egensotning

Sotningsfrister Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad

Frister för brandskyddskontroll Simrishamn,Tomerlilla, Sjöbo och Ystad

Taxa Brandskyddskyddskontroll, momsfri

Taxa rengöring (sotning)

Ny MSB föreskrift gällande ifrån 2015-01-01:

Föreskrifter om rengöring sotning och brandskyddskontroll MSB