Resultat från sotningskonferensen!

Resultat från sotningskonferensen!

 

Vad har ni kommit fram till?
Vi har haft konstruktiva diskussioner och lärt oss av varandra. Det har varit bra att ha alla parter med i detta arbete och vi har också förstått att vi alla har en likartad syn på de problem som kan uppkomma med det system vi har i dag.

MSB som är den myndighet som bestämmer vilka frister som gäller för brandskyddskontroll har också börjat på en utredning om man kan ändra dagens frister

Blev det några beslut?
Vi tog inga konkreta beslut utan det har mer handlat om att bygga en gemensam plattform som vi alla kan fortsätta att jobba utifrån. 

Kommer systemet att ändras?
Dagens system är reglerat i LSO, lagen om skydd mot olyckor, och kan bara ändras av regeringen. Om det i en framtid kommer att ändras vet vi inget om i dag utan vi måste utgå från det system vi har i dag. Däremot kan man ändra tillämpningen av systemet inom lagens ramar. Det är dock viktigt att alltid ha brandskyddet i åtanke när man arbetar med detta.

Intentionen med egensotning som skrevs in i LSO var att de fastighetsägare som skötte sina fastigheter och kunde utföra sotningen själva skulle kunna få göra detta. Intentionen var inte att en annan entreprenör än den upphandlade skulle gå in och ta åt sig sotning i stor skala. Men som systemet ser ut så går det inte att förbjuda detta.

I detta sammanhang måste man också ta i beräknande att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. På landsbygden kanske det inte finns någon entreprenör som är villig att köra säg 20 mil för att utföra sotning samtidigt som det måste göras i brandsäkerhetssyfte.

Vad kommer att hända i framtiden?
Det finns ju två delar i detta, brandskyddskontrollen och sotningen dvs rengöringen. MSB kommer att utreda om man eventuellt kan lägga över ansvaret för sotningen på den enskilde fastighetsägaren och att kommunerna behåller ansvaret för brandskyddskontroll vilket är en myndighetsutövning.

MSB kommer också att utreda om det går att ändra fristerna för brandskyddskontroll. 

Vilka lärdomar har ni dragit?
Kommunerna måste bli bättre på att skriva avtal med entreprenörerna man upphandlar, speciellt med tanke på äganderätten till kontrollboken, hur rapportering ska ske och vad som händer när en entreprenör avslutar sitt uppdrag. Det kommer vi att diskutera gemensamt och tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi måste också förbättra informationen till fastighetsägarna innan ett byte av entreprenör sker för att undvika missförstånd. Informationen måste vara tydlig, enkel och förståelig för alla fastighetsägare. 

Hur fortsätter ni nu arbetet?
Detta ska bli ett återkommande forum där vi kan diskutera olika frågor inom detta område och lära oss mer så att vi kan få mer enhetlighet mellan olika kommuner och också låta alla olika parter som är iblandade i dessa frågor komma till tals och delge sina synpunkter.

Hur fungerar det i Trelleborg?
I Trelleborg har man nyligen gjort en ny upphandling av entreprenör där man valde att ge uppdraget till tre olika entreprenörer. De tre entreprenörerna blev rangordnade och alla fastighetsägare fick möjlighet att välja vilken entreprenör man ville välja. Taxorna är lika för alla tre. Cirka hälften av fastighetsägarna valde entreprenör och de som inte valde tilldelades nummer ett.

Det är för tidigt att se hur det kommer att fungera men vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse. 

Tom Setterwall

 

Medias bevakning var ovanligt stor på konferensen och återfinns på länkarna nedan.

 

Skånska Dagbladet

Ystads Allehanda

Sveriges Radio