Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund

Respekt

Öppenhet

Pålitlighet

Professionalitet

Vi skapar trygghet för andra och varandra!

logo_150_160dpi

Räddningstjänstförbundets övergripande uppdrag är att skapa trygghet för alla som bor, verkar och vistas i förbundets medlemskommuner.

Vår värdegrund förmedlar de kärnvärden som vi ska utmärkas av, både internt och externt, när vi utför vårt viktiga samhällsuppdrag. Ett stort ansvarstagande för miljön utgör en naturlig del av vår verksamhet.

Värdegrunden ska medföra att vår gemensamma identitet stärks så att verksamheten befinner sig i ständig utveckling och vi når våra uppsatta mål.

Värdegrunden utgår från fyra perspektiv, våra relationer till:

 • Alla som bor och verkar i medlemskommunerna.
 • Samverkanspartners(t.ex. ambulans, polis, vägverket och andra räddningstjänster).
 • Uppdragsgivare(t.ex. medlemskommunerna och företag, organisationer som köper våra tjänster).
 • Varandra inom SÖRF.

Respekt

 • Vi ska vara en organisation som utmärks av medmänsklighet, empati för dem som behöver vår hjälp. Vi ska bemöta alla på ett respektfullt sätt och agera fördomsfritt och ta hänsyn till människors olikheter och förutsättningar.
 • I vår strävan att tillmötesgå våra samverkanspartners förväntningar, ska vi ha en hög ambitionsnivå.
 • Vi ska var lyhörda och solidariska med våra uppdragsgivare.
 • Vi ska vara en jämställd arbetsplats där vi eftersträvar mångfald och där alla medarbetare är lika mycket värda.

Öppenhet

 • Vi ska ständigt vara tillgängliga för de som bor, verkar och vistas i förbundets kommuner, lätta att få kontakt med och vara aktiva i samhällets utveckling.
 • Vi ska vara öppna i kontakten med våra samverkanspartners och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
 • Vi ska lyssna på omgivningens synpunkter på våra genomförda uppdrag. Vi ska ta tillvara nya impulser och idéer, ta en aktiv roll i vårt uppdrag och arbeta utvecklingsinriktat.pusselbitar
 • I en öppen dialog mellan medarbetarna, ska alla ges möjlighet att delta i organisationens utveckling. Som medarbetare ska vi lyssna på varandra och ha förståelse för våra arbetskamraters situation och behov.

Pålitlighet

 • Vi ska vara en organisation som bygger på förtroende, ger de som bor, verkar och vistas i förbundets kommuner god service och genomför räddningsinsatser och andra uppdrag med rätt kompetens och hög kvalitet.
 • Vi ska ta vårt ansvar och verka för en ömsesidigt bra relation med våra samverkanspartners.
 • Vi ska motsvara uppdragsgivarnas förväntningar genom att utföra vårt uppdrag på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.
 • Vi ska vara en organisation med ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetarna och arbetsgivaren.

Professionalitet

 • Vi ska ha rätt kompetens och resurser för att tillgodose behovet av våra tjänster som de som bor, verkar och vistas i förbundets kommuner har.
 • Vi ska agera professionellt i kontakterna med våra samverkanspartners, så att vi gemensamt bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle.
 • Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens, så att vi kan möta och tillgodose uppdragsgivarnas behov utifrån en förändrad riskbild.
 • Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar att växa i sin professionella roll, så att de kan ta ansvar för att utveckla sin kompetens.

 

Plan för lika rätt och möjligheter 2016-2018

Plan för lika rätt och möjligheter – 2016-2018 version-2.0 september 2016