Uppdraget

Direktionens mål är att Räddningstjänsten skall vara planerad och organiserad på ett sådant sätt att en insats skall kunna påbörjas inom godtagbar tid och utföras på ett effektivt sätt. Genom att nedanstående mål uppfylls kommer förbundet att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas eller verka i de fyra medlemskommunerna:

Övergripande mål för mandatperioden 2014-2018:

Människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne känner sig trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF

Delmål 1:

SÖRF ska verka för att förebygga olyckor och skador mot människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. (LSO)

Delmål 2:

SÖRF skall genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att ta ett eget ansvar för sin säkerhet (LSO)

Delmål 3:

SÖRF skall informera allmänheten om hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur den planeras (LSO)

Delmål 4:

SÖRF skall arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling

Delmål 5:

Fördjupa SÖRF’s samverkan med lokala, regionala, nationella samt internationella aktörer (LSO)

Delmål 6:

SÖRF ska ha en god operativ insatsförmåga i förhållande till aktuell riskbild i respektive medlemskommun (LSO)