Hinder på väg 984 Sövdeborg

Befälet i Sjöbo åker för att kontrollera framkomligheten på en allmän väg. En större gren har brutits av från ett träd och ligger till viss del ut i vägbanan. Med handkraft kan de största grenarna undanröjas så att de inte ligger på ett trafikfarligt sätt.