Tillsyn

I förbundets medlemskommuner Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad har räddningstjänsten tillsynsansvar.
Tillsynerna görs för att titta på efterlevnaden av delar av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt delar av Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Tillsyn är ett sätt att kontrollera så att lagen med tillhörande föreskrifter efterföljs och att brandskyddet håller en skälig nivå. Räddningstjänsten har rätt att i alla byggnader och anläggningar genomföra tillsyn.

Varje år upprättar SÖRF en plan för tillsyn med omfattning, inriktning och motiv. Ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar dock alltid för sitt eget brandskydd och att lagstiftningen efterlevs.