Tillfällig övernattning

Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar mm.
På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och dylika objekt i Sydöstra Skånes kommuner används vid tillfällig övernattning. Detta sker främst på sommaren i samband med olika typer av ungdomsläger, men det förekommer även i andra sammanhang. I de ovan nämnda lokaltyperna görs tillsyn regelbundet av Räddningstjänsten i Sydöstra Skåne, med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningssituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.

Utrymning
Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel. För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

Larm, belysning och vägledande markering
Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110:7) och nödströmsförsörjda nödutgångsskyltar. Undantag medges när förläggning endast sker i markplan; då godtas fungerande brandvarnare i kombination med efterlysande skyltar och tänd belysning i trapphus, korridorer och övriga utrymningsvägar. Oavsett antalet våningsplan ska larmet vara hörbart i samtliga delar som används till förläggning.

Brandredskap
Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.
Personantal
Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksalar) med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Brandskyddsansvarig
Under den tid övernattning förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som är tillgänglig per telefon dygnet runt. Personen i fråga skall ha en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum och byggnad.

Anmälan
Räddningstjänsten i Sydöstra Skåne ska underrättas minst tre veckor innan övernattningen äger rum. I anmälan ska följande ingå: arrangör, objekt, tid för nyttjande, säkerhetsansvarig, antal personer samt telefonnummer till brandskyddsansvarig. Digital blankett för anmälan finns för ifyllnad.

Ordningsregler

  • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
  • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler
  • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i korridorer och trapphus.
  • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
  • Kläder, väskor och andra lösa föremål får ej förvaras i korridorer.
  • Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 4meter från byggnaden.
  • Levande ljus får ej förekomma.

Information
Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den brandskyddsanvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår. Följande ska ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler (se ovan). Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i förläggningssalar.

Förläggningssalar
Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får ej användas vid övernattning.