Skäligt brandskydd

Alla medborgare och verksamheter ska ha ett skäligt brandskydd.

I hemmet (flerbostadshus, villa m.fl.) innebär det systematiska brandskyddsarbetet att vi t.ex. har en brandvarnare, brandfilt och en brandsläckare. I det systematiska arbetet ingår det att byta batteri i brandvarnaren en gång per år samt kontrollera att trycket i brandsläckaren. Det viktigaste är att boende i hemmet är medvetna och har förståelse för vilka risker som finns och hur man kan förebygga riskerna.

I t.ex. grundskolor eller butiker krävs ett mer omfattande brandskyddsarbete för att det ska klassas som ett skäligt brandskydd. Det kan t.ex. innebära att det finns en skyldighet att dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet och utbilda personal i brandsläckning.

I verksamheter där det finns stor risk för brand och/eller konsekvensen av brand är stor ställs särskilda krav på brandskyddet och krav på skriftlig redogörelse.