Bedriv SBA-arbetet

Det finns inga krav på särskilda metoder för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska se ut. Det är framförallt verksamheten, byggnad och hur organisationen ser ut som avgör arbetets omfattning.

Systematiskt brandskyddsarbete bör enligt räddningstjänsten SÖRF bedrivas genom att man arbetar med följande 7 steg:

1. Ansvar
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
2. Organisation
Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet.
3. Utbildning
Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.
4. Instruktioner och rutiner
Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
5. Dokumentation
Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
6. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis ska brandlarm och rökluckor provas etc.
7. Kontroll och uppföljning
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.
 
Överblick SBA för personalen
sba för personalen
Råd och anvisningar:

Checklista egenkontroll

Checklista brandskydd flerbostadshus

Checklista årlig systemrevision

Råd och anvisningar angående systematiskt brandskyddsarbete

Bild över de 7 stegen i SBA