Systematiskt brandskydd (SBA)

I lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. Det ingår för alla att bedriva och ha ett skäligt brandskydd.
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Enligt 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. För att förtydliga lagen och samtidigt ge ägare och verksamhetsutövare hjälp med att uppfylla dessa krav har Räddningsverket (nu MSB) gett ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

 

SBA - Dokument

Att skriva ut: SBA – Allmänt råd Råd och anvisningar – SBA 7 stegen – SBA arbete Checklista egenkontroll Checklista

Bedriv SBA-arbetet

Det finns inga krav på särskilda metoder för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska se ut. Det är framförallt verksamheten, byggnad

Skäligt brandskydd

Alla medborgare och verksamheter ska ha ett skäligt brandskydd. I hemmet (flerbostadshus, villa m.fl.) innebär det systematiska brandskyddsarbetet att vi t.ex.