Explosiva varor

Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen, blandningar och föremål samt allt annat som tillverkas för att åstadkomma en explosiv eller en pyroteknisk effekt.

En annan definition på vad som kategoriseras som explosiv vara är allt som faller ut som klass 1 enligt UN-tester. MSB anger närmare vad som menas med explosiva varor i föreskriften msbfs 2010.4.

Exempel på explosiva varor är:

Sprängämnen – Dynamit, ANFO

Tändämnen – Sprängkapslar, tändhattar

Drivämnen (krut) – Stenspräckare

Pyrotekniska satser – fyrverkerier, nödraketer, krockkuddar (PU)

Ammunition betraktas som explosiva varor och kan innehålla sprängämnen, tändämnen, krut och pyrotekniska satser.

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010.1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor. Detta gäller oavsett mängd men det finns även några undantag som meddelas i förordning och föreskrifter från MSB.

Tillstånd till förvaring behövs inte för den som:

  • omedelbart på plats för sprängarbeten förbrukar explosiva varor om varorna är bevakade.
  • har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapen eller ammunition och för dessa vapen innehar, förvarar eller tillverkar ammunition för enbart eget bruk om mängden krut i riskgrupp 1.3 är högst 5 kg,

OBS! Vid förvaring av krut i riskgrupp 1.1 (svartkrut) krävs tillstånd.

  • Den som förvarar produkter enligt de särskilda  villkor som anges i denna Tabell.
Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten SÖRF har från och med den 1 september år 2010 tagit över tillståndsprövningen beträffande hantering och överföring inom Sverige av explosiva varor. Detta gäller för samtliga fyra medlemskommuner i förbundet (Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo).

Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten SÖRF som kommer att hantera din tillståndsansökan – inte Polisen som det var tidigare.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) är tillståndsmyndighet då det handlar om följande:

  1. Tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning.
  2. Annan hantering som sker i anslutning till punkt 1.
  3. Gränsöverskridande överföring. (Inom EU)
  4. Import. (Utom EU)
  5. Hantering som försvaret m.fl. ska ha tillstånd till.
Hur söker jag tillstånd?

Vid tillståndspliktig hantering och överföring inom Sverige av explosiva varor skall en ansökan lämnas in till räddningstjänsten SÖRF. Detta för att vi ska kontrollera att hanteringen kan ske på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav.

För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är kartor, ritningsunderlag, beskrivning av verksamheten, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna har genomgått lämplig utbildning m.m. Mer information om detta finns bl.a. i Vägledning tillståndsansökan för explosiva varor.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner. Det underlättar oftast om sökanden samråder med SÖRFs handläggare redan innan tillståndsansökan lämnas in.

Efter att SÖRF har granskat de inkomna ansökningshandlingarna och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser skall anläggningen avsynas av SÖRF innan den får tas i drift, dvs. innan de explosiva varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar SÖRF att tillståndet börjar gälla och anläggningen får tas i drift.

Vilka regler för hantering gäller?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på MSBs hemsida.

Tillsyn

Räddningstjänsten SÖRF utför tillsyn över hanteringen av de explosiva varorna i medlemskommunerna. Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning.

Övrigt

Fyrverkeriförsäljning, Allmänt råd 2008:6 Förvaringshandboken Förordning om brandfarliga och explosiva varor Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Tillbud Vägledning

Tillståndsansökan explosiva varor

Ansökan explosiva varor

ansökan om godkännande av föreståndare för explosiva varor

ansökan om godkännande av föreståndare för explosiva varor