Camping & Ställplats

Verksamhet/Innehavare:

• Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

• Ska enligt LSO 2003:778, bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga och begränsa olyckor.

• All personal på campinganläggningen bör ha kunskap om brandskyddet på anläggningen och kunna vidta de åtgärder som behövs vid brand. Personal skall informera gäster angående brandskydd. Information om brandskyddet och brandskyddsregler skall finnas tillgängligt för gästerna.

• Personal skall veta vilka säkerhetsavstånd som gäller mellan campingenheter och varför.

Mellan enheter husvagn inkl. förtält och husbil minst 4 meter. Mellan 2 tält minst 3 meter.

• Varje campingenhet får utan tillstånd ha max 2st flaskor gasol, vardera flaska max 30 liter.

• Det skall finnas släckutrustning som är utmärkt och kontrollerad enligt det systematiska brandskyddsarbetet. Max avstånd mellan släckutrustning och campingenhet är 50meter.

• Om det sker gasolförsäljning på campingen/ställplatsen så skall tillstånd för brandfarlig vara finnas.

 

Du som campinggäst:

 

• Du som innehavare av husvagn/husbil är själv ansvarig för ditt brandskydd.

• Du skall veta om de rekommenderade säkerhetsavstånden mellan campingenheter, får du en plats som inte håller dessa mått bör du gå till innehavaren och säga till om detta. Tänk på att det är DU som är ansvarig för din enhet.

Mellan enheter husvagn inkl. förtält och husbil minst 4 meter. Mellan 2 tält minst 3 meter.

• Husvagnar bör parkeras så att dragkroken står ut mot väg så att vagnen lättare kan dras därifrån vid händelse av brand.

• Du får förvara max 60 liter gasol för eget bruk i husvagnen eller husbilen. Det innebär två gasolflaskor på max 30 liter, en som används och en i reserv.

 

 

Se till att du har bra brandskyddsutrustning:

• Brandvarnare och gasolvarnare hjälper dig att upptäcka brand eller läckage i tid!

• Släckutrustning så som handbrandsläckare, brandfilt gör att du kan ingripa tidigt, oavsett om det är hos dig eller grannen det brinner. Vi rekommenderar pulversläckare på minst 2 kilo, gärna två stycken.

 

Se över din elutrustning:

• Som campinggäst är det din uppgift att se till att din elektriska utrustning är säker. Det innebär bland annat att all ansluten utrustning ska vara CE-märkt och att alla kablar är hela.
För att vara på den säkra sidan – låt gärna en elinstallatör se över alla elektriska installationer och följ sedan upp med egna regelbundna kontroller under resan.

• Alla anslutningsuttag på en campingplats ska vara skyddade av jordfelsbrytare som bryter strömmen vid felaktigheter, men ta ändå med en egen för säkerhets skull. Tänk på att anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn eller husbil inte bör vara längre än 25 meter.

• Undvik sladdvindor, men om du ändå använder en sådan se då till att hela sladden är utrullad. Om sladden är upprullad kan värmen stiga så till den grad att isoleringen smälter vilket i värsta fall kan leda till att både bilen och husvagnen blir strömförande.

• Tänk på att inte ha för många olika apparater inkopplade och igång samtidigt, det kan leda till överbelastning.

• Om du har ett portabelt värmeaggregat vintertid, placera då detta så långt från brännbart material som du kan.

 

 

 

 

Grillning på camping:

Att grilla hör till när man campar, men det finns vissa saker att tänka på:

• Grilla ALDRIG i förtältet eller hustältet, inte bara för brandrisken utan också för att glödande kol ger ifrån sig giftig kolmonoxid som är både lukt-/ och färglös gas. Grilla minst 1 meter från tältet.

• Se till att placera grillen på jämnt och obrännbart underlag och lämna aldrig grillen utan tillsyn.

• Förvara tändvätskan minst 3 meter från grillen.

• Tänk på att använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till 3 dygn, förvara detta i ett obrännbart kärl. Det finns ofta kärl på campingen avsedd för att lägga kol och aska i, fråga på din camping just vad som gäller.

 

 

 

Gasol:

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt.

• Gasol i sig är inte giftigt men den är mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt. Se därför till att du har god ventilation i anslutning till utrustningen.

• Gasolflaskor ska alltid förvaras stående för att säkerhetsventilerna ska fungera om de skulle utsättas för brand. Ligger flaskorna ner finns det risk att de exploderar vid brand.

• Gasflaskorna får endast vara åtkomliga utifrån.

• Huvudavstängningsventil ska vara åtkomlig utifrån.

• Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.

• Gasolanläggningar ska vara fackmannamässigt installerade och gasflaskorna ska sitta fast ordentligt och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.

• Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolanläggning med läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året.

• Vid kontrollbesiktning finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.

• Investera gärna i en gasolläcktestare och gasvarnare.

 

 

Gasolen är försedd med ett karaktäristiskt luktämne så att du snabbt märker ett läckage. Om du misstänker ett läckage eller känner gasollukt ska du:

• Stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning.
• Släcka all eld, inte röka och stänga av motorn.
• Vädra och inte använda utrustningen förrän läckaget är åtgärdat.

 

 

 

 

 

 

Om det börjar brinna

Agera efter principen: Rädda–Varna–Larma–Släck.

Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten.

Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.

Vid behov av hjälp i en nödsituation–ring 112.

Om det brinner hos grannen–flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.
Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.

 

SOS- Appen


Det finns en app som heter SOS Alarm, om man tillåter den appen att få tillgång till ens platsinformation kan man vid akuta ärenden ringa 112 via appen som då skickar din aktuella position direkt till SOS.

Det kan vara ett bra hjälpmedel om man är iväg och campar och kanske inte vet exakt vart man befinner sig. I stressade situationer kan man glömma bort det mesta.

 

Publicerad 2022-02-02 MO/06