Brandfarliga varor

Vad är brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C. Exempel på dessa gaser är acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter om brandfarlighet finns i respektive produkts säkerhetsdatablad.

Brandfarliga vätskor är alla vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C.

Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter om flampunkt finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).
Alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738) är emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt alkohollagen.

Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller någon av dess föregångare. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska persoxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera.
Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor SÄIFS 1995:3

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten SÖRF har från och med den 1 september år 2010 tagit över tillståndshanteringen för samtliga fyra medlemskommuner i förbundet (Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo). Detta betyder att det är till SÖRF ansökan ska skickas.

Hur söker jag tillstånd?

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor skall en ansökan lämnas in till räddningstjänsten SÖRF. Detta för att vi ska kontrollera att hanteringen kan ske på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav.

För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är kartor, ritningsunderlag, beskrivning av verksamheten, installationsintyg, m.m.  Mer information om detta finns bl.a. i dokumentet: Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor Rev 2016-01-31

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner. Det underlättar oftast om sökanden samråder med SÖRFs handläggare redan innan tillståndsansökan lämnas in. Du söker tillstånd

Efter att SÖRF har granskat de inkomna ansökningshandlingarna och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser skall anläggningen avsynas av SÖRF innan den får tas i drift, dvs. innan de brandfarliga varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar SÖRF att tillståndet börjar gälla och anläggningen får tas i drift.

Vilka regler för hantering gäller?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på MSB.se – myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Byggarbetsplatser

Ett företag inom byggbranschen kan ha behov av att hantera brandfarliga varor på flera olika byggarbetsplatser. Företaget kan då behöva söka tillstånd för varje plats. Alternativt kan byggföretaget söka tillstånd att hantera en viss mängd brandfarliga varor på olika byggarbetsplatser inom en kommun. I ansökan redovisar då företaget de största mängder som hanteras på alla deras arbetsplatser, uppgift om föreståndare, vilka instruktioner som finns och vilka åtgärder som ska vidtas. I sådana fall kan det vara lämpligt att tillståndsmyndigheten villkorar i tillståndsbeslutet att varje byggarbetsplats ska avsynas innan någon hantering av brandfarliga varor påbörjas. Det blir då kommunens uppgift att följa upp detta så att varje ny byggarbetsplats verkligen avsynas innan hanteringen påbörjas.

Tillsyn

Räddningstjänsten SÖRF utför tillsyn över hanteringen av de brandfarliga varorna i medlemskommunerna. Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning.

Anmälan om föreståndare för brandfarliga varor

Anmälan om föreståndare för brandfarliga varor

Ansökan - brandfarlig vara

Ansökan brandfarlig vara

Tillbudsrapport

Tillbudsrapport

Vägledning - tillståndsansökan brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor