Automatiskt brandlarm

 

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i ett företags eller verksamhets brandskydd eftersom det gör att en brand kan upptäckas tidigt.

Chansen att människor ska hinna utrymma en byggnad i god tid och hinna göra något för att begränsa brandens följder ökar.

Verksamheter som har ett automatiskt brandlarm är ofta hotell, vårdanläggningar, hem för vård och boende (till exempel äldreboenden) och alternativa boenden. Det finns verksamheter där myndighetskravet kan antingen finnas angivet som krav i Boverkets byggregler eller vara en del i en alternativ utformning för att uppfylla dessa.

Försäkringsbolagets krav kan antingen bero på att verksamheten är av sådan art att försäkring endast ges om verksamheten är skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler alternativt att ägaren valt att erhålla rabatt på sin försäkringspremie genom larminstallationen.

Den egna ambitionen kan vara att skydda sin fastighet, verksamhet eller sina ekonomiska värden, t ex konstsamlingar, veteranbilar osv. Omfattningen av en automatisk brandlarmanläggning kan variera beroende på av vilken orsak som larmet installeras.

Anläggningen för det automatiska brandlarmet skall vara planerad och installerad enligt reglerna i SBF 110:7 och uppbyggda av materiel som uppfyller reglerna.

Målsättningen skall vara att endast larm orsakade av brand skall överföras till räddningstjänsten.

 

Hur fungerar det?

Ett automatiskt brandlarm används för att ge en tidig upptäckt och larmning av en brand som uppstår i byggnaden. Brandlarmet består av rök- eller värmedetektorer (brandvarnare) som skickar en signal till en centralapparat som vidarebefordrar signalen till en bemannad plats där åtgärder görs till följd av larmet.

I vissa fall går även klockor eller sirener i ett utrymningslarm igång. Ägaren till automatlarmet kan teckna ett avtal med SOS och räddningstjänsten vilket gör att räddningstjänsten automatiskt larmas om larmet aktiveras.

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm. Adresserbara system ger därför större säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. Varje systemenhet har en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt från manöverpanelen – ett stort plus för den säkerhetsansvarige.

Hur gör man?

Det är installatör som installerar automatlarmsanläggningen – det finns flera företag på marknaden. Därefter tas kontakt med oss på räddningstjänsten som berättar mer om den kvalitetsplan som måste uppfyllas och hur allt det praktiska fungerar. Kontaktuppgifter till oss finns nedan.

Ägarens ansvar

Ansvaret för det automatiska brandlarmet ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar. Ansvaret innefattar såväl ansvar för status och underhåll av själva automatlarmsanläggningen samt för de larm som kommer från anläggningen. Med andra ord gäller ansvaret för att larmen som går till räddningstjänsten (och som leder till räddningstjänstinsats) är riktiga.

Tidigare år har många av larmen inte varit riktiga utan berott på annat än brand. Den typen av larm kallas för ”onödiga larm”. Räddningstjänsten jobbar för att minska antalet onödiga larm genom att ställa högre krav på anläggningarnas driftsäkerhet och tillförlitlighet. Högre krav ställs även på kompetensen och beredskapen hos medarbetarna i de olika verksamheterna så att de kan hantera sin automatlarmsanläggning mer effektivt.

Ibland kan försäkringsbolag ställa högre krav beträffande automatiska brandlarm än räddningstjänsten och det är därför viktigt att kontakta dem innan ett larm tas ur drift.

Räddningstjänstens ansvar

Utöver att göra insatser när larmet går genomför vi tillsyn med tillhörande rådgivning och uppföljning av inträffade larm för att göra automatlarmsanläggningen så effektiv och väl fungerande som möjligt.

För dig som har ett automatiskt brandlarm

På sidan ”till höger” hittar du information och blanketter som du behöver om ditt brandlarm har gått igång.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om automatiska brandlarm? Kontakta gärna oss på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund så berättar vi mer. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt:
Magnus Fogelberg
Telefon: 010 – 110 25 27
E-post: magnus.fogelberg@sorf.se

Uppsägning av avtal

Vid uppsägning av avtal kontakta Räddningstjänsten. Kontakt: Magnus Fogelberg Telefon: 010 – 110 25 27 E-post: magnus.fogelberg@sorf.se

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm 2017