Företag och organisationer

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler som gäller för dig som ägare/nyttjanderättshavare eller verksamhetsansvarig.Checklista
Du förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats.
Det betyder att du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme.

Här kan du som företagare, myndighet eller företrädare för en organisation läsa mer om förebyggande brandskydd.
Detta för att du ska kunna planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet.

Följ länkarna för tips, råd och nödvändiga blanketter.

 

Brandsäkerhet

Här kan du hitta sidor för företag och organisationer som förtydligar Räddningstjänsten SÖRFs rekommendationer. Här finns t.ex. råd och tips

Systematiskt brandskydd (SBA)

I lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. Det ingår för alla att bedriva och ha

Automatiskt brandlarm

  Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i ett företags eller verksamhets brandskydd eftersom det gör att en brand

Brandfarliga varor

Vad är brandfarlig vara? Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Till brandfarliga gaser hör alla gaser

Explosiva varor

Vad är explosiv vara? Explosiva varor är explosiva ämnen, blandningar och föremål samt allt annat som tillverkas för att åstadkomma

Tillsyn

I förbundets medlemskommuner Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad har räddningstjänsten tillsynsansvar. Tillsynerna görs för att titta på efterlevnaden av delar av

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) syftar till att säkerhetsställa ett tillfredställande skydd mot olyckor. Bestämmelserna i denna lag

Skola

Anlagda bränder i skolor är ett stort samhällsproblem. Här kan du hitta information om åtgärder som kan begränsa risken för

Evenemang

Evenemang är stora och komplexa verksamheter. Planering för säkerhet, hälsa och trygghet ska starta i samband med planeringen för alla

Tillfällig övernattning

Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar mm. På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem