Eldningsförbud

Eldningsförbudets omfattning

Förbudet avser eldning utomhus. Med eldning utomhus avses alla typer av uppgörande av eld samt grillning på mark.

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Omfattningen av förbudet kan variera och framgår i varje enskilt fall.

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

När eldningsförbud råder kommer detta visas tydligt på vår förstasida.