Tips vid eldning

Räddningstjänsten får många förfrågningar gällande eldning av trädgårdsavfall och
liknande. Enligt Lagen om skydd mot olyckor kap. 2, 2§ vilar ansvaret för att
eldningen sker på ett säkert sätt på utföraren. Räddningstjänsten rekommenderar
dock följande generella säkerhetsåtgärder:

 • Eldning bör inte ske inom detaljplanelagt område
 • Vid brandriskprognos 4 och 5 eller vid vind >10 m/s avråder
 • Räddningstjänsten från eldning undantaget fasta godkända grillplatser
  samt utomhusgrillar i trädgårdar. För väderprognoser rekommenderas
  www.smhi.se alternativt www.dmi.dk
 • Eldning bör inte ske efter mörkrets inbrott
 • Eldning bör inte ske i närheten av elektriska luftledningar
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse
 • Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade
  områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden. Eldning av
  trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar
 • Avståndet till byggnader bör vara minst 75 m och avståndet till växande
  gröda minst 40 m
 • Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning
  med minst 2 meters bredd och att område med minst 10 meters bredd
  befrias från halm godtas normalt som avgränsning
 • Elden skall bevakas av en namngiven person tills risken för
  brandspridning upphört
 • Släckredskap måste finnas till hands (t ex vattenslang, vattenspridare eller
  gödselspridare med vatten)
 • Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att förhindra glödbrand.

Övrigt
I de flesta kommuner råder generellt eldningsförbud inom detaljplanelagt område.
Vissa kommuner tillämpar även anmälningsplikt. Kontakta därför även
Miljöförvaltningen i din kommun om du är osäker.