Automatiskt brandlarm Kläckerivägen Blentarp

Larmet utlöst p.g.a. tekniskt fel, ingen brand. Räddningstjänsten återställer larmet tillsammans med anläggningsskötare.