Sotning

Sotningen regleras sedan 2004 i Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2004-2). Övergripande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I Sydöstra Skåne har de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad gått samman i kommunalförbundet SÖRF, som förutom räddningstjänsten via upphandlade entreprenörer också är lokalt ansvarig för sotningen. LSO lägger allt ansvar för brandskydd på ägaren av fastigheter och anläggningar och det betyder alltså att även en fastighetsägare som privatperson är skyldig att förhindra att brand kan uppstå.
Det innebär i sin tur att sotning inte bara är en form av service – oavsett vem som utför den – utan även är en tvingande myndighetsutövning reglerad i lag i avsikt att så långt som möjligt förhindra eldsvådor och därmed förlust av liv och egendom.

För övrig information kontakta SÖRF´s sotningsverksamhet på telefon 010-110 26 00 eller via mejl på sotning@sorf.se

 

DOKUMENT

Ansökan om att låta annan utföra rengöring

Ansökan om egensotning

Sotningsfrister Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad

Ny MSB föreskrift gällande ifrån 2015-01-01:

Föreskrifter om rengöring sotning och brandskyddskontroll MSB